Posts tagged คอนเทนต์
วางกลยุทธ์เมื่อคิดทำ Video Content

Video Content เป็นเรื่องที่ครีเอเตอร์ควรให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะคนให้เวลาในการดูสั้นลงมาก
การเล่าด้วยวิดีโอจึงน่าจะเป็นทางช่วยให้ผู้ชมสนใจมากขึ้น

Read More